Ny lag hjälper dig ur avtalsfällan

HÄSTVEDA: Har du full koll på när alla dina avtal och abonnemang på mobiltelefon, tv-kanaler, försäkringar och annat går ut? Om inte, hör du till den delen av befolkningen som känner igen känslan av att en fälla slagit igen då ett abonnemang förlängs automatiskt för att man glömt att säga upp det. Men från och med nästa år blir det enklare att minnas. En enhällig riksdag har nämligen fattat beslut om att det ska bli obligatoriskt med påminnelser inför avtalsförlängningar.

Så kallade automatiska avtalsförlängningar är mycket vanliga. Om en konsument inte säger upp ett avtal innan avtalstidens utgång, förlängs avtalet som regel med en längre tidsperiod, inte sällan ett år. Men nu har riksdagen – trots stora meningsskiljaktigheter och oenigheter i så många andra frågor – enhälligt fattat ett beslut som ger konsumenten en rimlig chans att faktiskt säga upp avtal som han eller hon inte är nöjd med.

Från och med 1 mars nästa år, 2015, måste ett företag påminna sina kunder minst en månad innan avtalet automatiskt förlängs om vad som är på gång och påminnelsen måste vara skriftlig. Om inte företaget gör så, har konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

På vissa områden finns det särskilda bestämmelser om förlängning av avtal. I dessa fall ligger det i konsumentens intresse att avtalet förlängs om det inte sägs upp till utgången av avtalsperioden. Det kan till exempel gälla trafikförsäkringen på bilen, som förlängs automatiskt om den inte sägs upp aktivt. I sådana fall kommer inte den nya lagen att gälla och den gäller heller inte om konsumenten kan säga upp det aktuella avtalet med maximalt tre månaders uppsägningstid. Lagen ska vara tvingande till konsumentens förmån.

Du som redan har ett löpande avtal som förlängs automatiskt bör trots detta se över alla dina avtal. Den nya lagen kan bara gälla avtal som ingås eller förlängs efter ikraftträdandet, det vill säga 1 mars 2015

Du kan läsa mer om den nya lagen här.

Text: Jeanette Thelander